Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leuk en Wel
Artikel 1.†††† Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Leuk en Wel en een cliŽnt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leuk en Wel, voor de uitvoering waarvan door Leuk en Wel derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2.†† Behandeling
 1. †De overeenkomst tussen Leuk en Wel en de cliŽnt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. †Leuk en Wel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Leuk en Wel rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. CliŽnt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Leuk en Wel worden medegedeeld.
 4. †Leuk en Wel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. †Indien door Leuk en Wel of door Leuk en Wel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliŽnt of een door de cliŽnt aangewezen locatie, draagt de cliŽnt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. †Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling Ė weekenddagen niet meegeteld Ė te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Leuk en Wel zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Artikel 3.†† Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum of contant, op een door Leuk en Wel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Leuk en Wel is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliŽnt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliŽnt van rechtswege in verzuim. De cliŽnt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliŽnt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliŽnt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliŽnt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Ä 20,00.
 4. Indien Leuk en Wel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliŽnt een zakelijke cliŽnt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliŽnt worden verhaald. De cliŽnt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 4.†† Aansprakelijkheid
 1. Leuk en Wel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leuk en Wel is uitgegaan van door of namens de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Leuk en Wel is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Leuk en Wel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leuk en Wel beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Leuk en Wel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Leuk en Wel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Leuk en Wel zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leuk en Wel.
Artikel 5.†† Privacy
Leuk en Wel zal alle informatie betreffende de cliŽnt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Leuk en Wel daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
Artikel 6.††† BeŽindiging overeenkomst
 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
 • de wederpartij ťťn of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffeIndien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leuk en Wel, zal Leuk en Wel in overleg met de cliŽnt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliŽnt toerekenbaar is.†

3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leuk en Wel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliŽnt in rekening gebracht. De cliŽnt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Leuk en Wel anders aangeeft.

Artikel 7.†† Vrijwaring
De cliŽnt vrijwaart Leuk en Wel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leuk en Wel toerekenbaar is. Indien Leuk en Wel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliŽnt gehouden Leuk en Wel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliŽnt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leuk en Wel , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leuk en Wel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliŽnt.
Artikel 8.†† Toepasselijk recht en geschillen
 1. †Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leuk en Wel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. †De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. †Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.††
Artikel 9.†† Klachten
Therapeut Penny Boneschansker is voor orthomoleculaire werkzaamheden aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling, dan is het goed om dat kenbaar te maken bij de therapeut zelf. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.geschilleninstantiekab.nl/patient.html.
Voor de overige behandelvormen is Penny Boneschansker aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Zie voor meer informatie de online folder van de SCAG.
Leuk en Wel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Leuk en Wel zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Leuk en Wel |  info@leukenwel.nl  |  06 46216664  |  KVK: 54820839  |  Website: Weblish.nl