Privacyverklaring

Privacyverklaring
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Eventueel worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Leuk en Wel zet zich ervoor in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier worden behalve ten behoeve van het behandelproces gebruikt voor de volgende doelen, of kunnen hiervoor gebruikt worden:
  • een gedeelte van uw gegevens (NAW-gegevens, geboortedatum, verzekeringsnummer, naam zorgverzekeraar, datum behandeling en omschrijving/code van de behandeling) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgemaakt.
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
 
Persoonsgegevens die ik verwerk
Leuk en Wel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan Leuk en Wel heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Leuk en Wel verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Naam zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
• Geboorteplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
 
Hoe lang uw gegevens bewaard worden
Leuk en Wel is in het kader van de WGBO verplicht uw gegevens voor een periode van 15 jaar te bewaren. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, op het moment dat de cliënt 18 jaar wordt.
 
Delen met anderen
Leuk en Wel deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Leuk en Wel gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leuk en Wel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In uitzonderlijke gevallen (zoals bij langdurige ziekte of overlijden) kan Leuk en Wel uw gegevens overdragen aan een waarnemend collega therapeut.
 
In kaart brengen websitebezoek
Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar Leuk en Wel sturen. Leuk en Wel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst tijdens de intake geeft u Leuk en Wel toestemming om gegevens over u te verwerken en geeft u aan op de hoogte te zijn van deze privacyverklaring. Als cliënt mag u de toestemming op elk moment intrekken.
Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw gegevens en de waarborging van uw privacy, neemt u dan gerust contact met mij op.

Leuk en Wel |  info@leukenwel.nl  |  06 46216664  |  KVK: 54820839  |  Website: Weblish.nl