Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat ik als je behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Eventueel worden gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.


Leuk en Wel zet zich ervoor in om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit je dossier worden behalve ten behoeve van het behandelproces gebruikt voor de volgende doelen, of kunnen hiervoor gebruikt worden:

  • een gedeelte van je gegevens (NAW-gegevens, geboortedatum, verzekeringsnummer, naam zorgverzekeraar, datum behandeling en omschrijving/code van de behandeling) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgemaakt
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.


Persoonsgegevens die ik verwerk
Leuk en Wel verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan Leuk en Wel hebt verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Leuk en Wel verwerkt:


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Naam zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
- Geboorteplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Hoe lang je gegevens bewaard worden
Leuk en Wel is in het kader van de WGBO verplicht uw gegevens voor een periode van 15 jaar te bewaren. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, op het moment dat de cliënt 18 jaar wordt.

Delen met anderen
Leuk en Wel deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Leuk en Wel gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leuk en Wel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In uitzonderlijke gevallen (zoals bij langdurige ziekte of overlijden) kan Leuk en Wel je gegevens overdragen aan een waarnemend collega-therapeut.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar Leuk en Wel sturen. Leuk en Wel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst tijdens de intake geef je Leuk en Wel toestemming om gegevens over je te verwerken en geef je aan op de hoogte te zijn van deze privacyverklaring. Als cliënt mag je de toestemming op elk moment intrekken.


Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je gegevens en de waarborging van je privacy, neem dan gerust contact met mij op.